เมนูหลัก

ITA 2567

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน