เมนูหลัก

MOIT 2

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

>> 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่รอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> 18.6 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน