เมนูหลัก

MOIT 4

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา