เมนูหลัก

MOIT 5

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2566-กันยายน 2566)