เมนูหลัก

MOIT 7

ไตรมาสที่  2  รอบสอง  ของปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  (1  เมษายน  2566   –  30  กันยายน  2566)

– รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

ไตรมาสที่  3  รอบแรก  ของปีงบประมาณ  พ.ศ.25657 (1  ตุลาคม  2566   –  31  มีนาคม  2567)

1.มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.มีการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

3.มีหลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

-รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน